Tuần 1

Từ 19/8/2019 – 25/8/2019; Lớp trực tuần: 9a1

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

 

Hai

19/8

Tập trung học sinh: Lao động vệ sinh lớp, học nội quy, chép thời khóa biểu

TPT tập huấn đội sao đỏ, hướng dẫn chấm điểm thi đua.

Tập huấn GVCN tại TTGDTX: Nhâm, Hương (19-21/8)

 

13h30: Tập huấn Toán tại CVA:  HT, H.Hạnh, Vân (02 chiều 19, 20/8)

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

20/8

Học theo TKB bắt đầu học kỳ I

Tập huấn (tiếp): Nhâm, Hương

Phụ đạo

13h30: Tập huấn (tiếp):  HT, H.Hạnh, Vân, Nhâm, Hương

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

21/8

Tập huấn (tiếp): Nhâm, Hương

7h ĐGN tại Nam Hòa (Đ.Hỷ): HT

Phụ đạo

Tập huấn (tiếp): Nhâm, Hương

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

22/8

7h ĐGN tại Khe Mo (Đ.Hỷ): HT

Tập huấn GVCN tại 915: Thương

14h30 Họp chi bộ

15h Họp HĐSP

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

23/8

Tập huấn (tiếp): Thương

Phụ đạo

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

24/8

 

Sau tiết cuối TPT hướng dẫn đội sao đỏ tổng hợp điểm thi đua.

 

 

 

Giang

Thăng

CN

25/8

 

 

 

Thăng